Startup Studio, Gökberk Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.Ortaklığı

Startup Studio, Gökberk Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ile ortaklığını duyurdu.

Florida merkezli bir LLC olan Startup Studio, İstanbul merkezli Gökberk Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ile “Global Ajans Anlaşması” imzaladığını duyurdu.

Startup Studio, Gary Conroy tarafından kurulmuştur. Amacı “Learn to Start” (Başlamak için Öğren) adlı ticari markalı programını kullanarak eğitime gerçek ve sürdürülebilir bir değişim getirmek olan bir ABD eğitim çözümleri şirketidir.

Gökberk Eğitim, Kayhan Karlı tarafından kurulmuştur ve hem K-12 hem de üniversite eğitimi için yeni okul modelleri, öğretmen eğitimi ve Yenilikçi Eğitim Programı!nı kullanarak Türkiye’de eğitime yenilikler getirmek için çalışan bir Türk eğitim çözümleri şirketidir.

Startup Studio’nun kurucusu ve CEO’su Conroy, “Bu ortaklığı duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz” diyor. “Eğitimi başlatmak için öğrenim çözümümüzü, Türkiye pazarında eğitimi yenilemek için harika çalışmalarına devam etmek isteyen Kayhan Karlı ve ekibine getirmek çok heyecan verici ve küresel bir eğitim şirketi olarak misyonumuzla mükemmel bir uyum sağlıyor.”

Startup Studio’nun “Learn to Start” programı, öğrenci ve profesyoneller için, kendilerini eğitimin akademik yönlerinden uzaklaştırmak isteyen, gerçek sonuçları teşvik edebilecekleri türden bir öğrenim sunmak isteyen liseler, üniversiteler ve kuruluşlar için oluşturulnuştur.

Bir girişimci olan Conroy, “Learn to Start” programını Florida’da Nord Anglia Education’a ait özel bir okul olan Windermere Hazırlık Okulu için geliştirmiştir. (Nord Anglia Education, tüm dünyada 66 özel K-12 okulunun sahibi ve işletmecisidir). 2020’de daha fazlası eklenecek olan bu program genişletildi ve üç yeni Nord Anglia Okulu daha eklendi.

Conroy, “Kayhan Karlı ile olan bu ortaklığın, öğrencilerine olay odaklı programlama getirmekle ilgilenen hem lise hem de üniversite düzeyinde daha fazla okulu belirlemelerine ve uyum sağlanmasına olanak tanıyacağını belirtmektedir. “Startup Studio, eğitime güzel tasarlanmış ve son derece etkili ölçeklenebilir bir çözüm getirmek için pazara girdi. Misyonumuz, değişim misyonumuzla aynı çizgide yürüyebilecek okulları belirlemek ve öğrencilere güçlenme, performans ve sağlığa dayalı daha iyi bir gelecek sağlayacak sonuçlar temin etmektir.”

Kayhan Karlı, eğitime değişiklik getirme konusunda Türkiye’nin önde gelen yenilikçilerinden biri olarak yirmi sekiz yılı aşan öğretim ve eğitim yönetimi ile bu alanda uzun bir geçmişe sahiptir.

Mart 2011’den bu yana, otuz binin üzerinde eğitimciye “21. Yüzyıl Okulları ve Öğrenimi” konusunda bir dizi konferans ve atölye çalışması yürütmüştür. Kayhan Karlı, 2017 yılında merkezinde sosyal girişimcilik olan bir 21. yüzyıl için model olacak YOM Okulları’nı kurdu. Şu an İstanbul ve İzmir’de dört okulu bulunmaktadır.

“Herkesin çözüm beklemek yerine sorunları çözen girişimci bir düşünce şekline sahip olması gerektiğine inanıyorum. Başlangıç ​​Stüdyosu bu düşünce yapısını her yaştan insana öğretmek için yenilikçi araçlar oluşturdu ”diyor Kayhan Karlı. “Geleceği bir amaç olarak değil, bir fırsat olarak gören insanlar fark yaratacak ve Startup Studio vizyonumuzla mükemmel bir şekilde örtüşüyor.”

Startup Studio hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.joinstartupstudio.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Ziyaretçi Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Yenilikçi Öğrenme Merkezi (“YÖM”) olarak, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekte, kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktayız. YÖM olarak, Kanun kapsamında işlemiş olduğumuz kişisel veriler bakımından sizlere, bir başka ifadeyle kişisel verileri işlenen ilgili kişilere karşı “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktayız. Bu doğrultuda işbu aydınlatma metni ile siz ziyaretçilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, YÖM veya YÖM adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları
Kişisel verileriniz, YÖM veya YÖM adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; okulumuz içerisine hangi ziyaretçilerin geldiği ve nihayet okulumuzun güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir. YÖM olarak, veri sorumlusu sıfatı ile; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir. Belirtmek gerekir ki; YÖM, kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması
YÖM tarafından işlenen bu kişisel verileriniz; Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki hukuka uygunluk sebepleri dahilinde ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla tutulmakta olup kanunen yetkili kişi ve kamu kurumların talebi olmadıkça üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

4. İşlenen Kişisel Verileriniz
YÖM, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri/özel nitelikli kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. YÖM olarak, ziyaretçilerimize ilişkin aşağıdaki kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileri işlemekteyiz:

• Kimlik : İsim, soy isim, T.C. Kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, pasaport numarası, vatandaşlık numarası, yabancı kimlik numarası, kayıtlı olunan meslek odası numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası nüfus cüzdanı sıra numarası, nüfus cüzdanı aile seri numarası, nüfus cüzdanı cilt numarası, nüfusa kayıtlı olunan yer, anne adı, baba adı, medeni hal, uyruk, imza
• Görsel ve işitsel kayıtlar : fotoğraf, kamera kaydı
• Sağlık : Kan grubu
• Özel nitelikli kişisel veriler : Din

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak sizler,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde her zaman YÖM yönetimi ile iletişime geçebilirsiniz. YÖM’e ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda YÖM, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir. Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unvan : Gökberk Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Mersis No : 0399040127400010
Telefon Numarası : (216) 360 2 360
Posta Adresi : Göztepe, Dr. Rıfatpaşa Sk. No:19, 34730 Kadıköy/İstanbul