GİGLA KAMP

İçinde yaşadığımız yüzyılın henüz ilk çeyreğini yaşarken bile değişim ve gelişim hızla gerçekleşmekte, dünya ve kaynakları ise hızla dönüşmektedir. Bu hız karşısında değişime ve gelişime uzaktan seyirci kalmak yerine bunun kaynağı olmak ve gelecekle ilgili söz söyleyebilmek için 21.yüzyıl becerilerini kazanmak önemli hale geliyor. Peki nedir bu 21.yüzyıl becerileri? Problem çözme, işbirlikçi çalışma, eleştirel düşünme, etkili iletişim kurma, yaratıcılık, girişimcilik, liderlik

21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler; çevrelerindeki sorunları ve ihtiyaç alanlarını gözlemleyebilen, fikir üretebilen, bunları uygulamaya geçirebilen, risk alabilen, yaratıcı ve girişimci bireylerdir.  Değişen dünya koşulları karşısında başka türlüsü mümkün mü? arayışına devam bireylerin bu becerileri kazanması hem üniversite hem de iş hayatına hazırlanmasında da kolaylaştırıcı etki sağlar.

Tüm bu ihtiyaçlar bağlamında YÖM|Yenilikçi Öğrenme Merkezi olarak, “Biz nasıl bir program tasarlayalım ki; gençlerin 21.yy becerilerini güçlendirerek onların kendi geleceklerini tasarlayabilen bireyler olmalarını sağlayabilelim?” sorusundan yola çıkarak GİGLA|Girişimci Genç Liderler Akademisi Atölye Programı’nı hazırladık. GİGLA Kamp bu atölye içeriklerinin uygulanacağı, girişimcilik/sosyal girişimcilik projelerinin geliştirileceği bir süreci içerir.

Kimler katılabilir?

 Bu kamp 21.yüzyıl becerilerini güçlendirmek, geleceğini tasarlamak, girişimcilik alanıyla tanışmak isteyen lise öğrencileri içindir.

5 günlük GİGLA Kamp boyunca neler yapacağız?

Kendini tanıma, özyönetim, iletişim, işbirlikçi çalışma, problem çözme, tasarım odaklı düşünme, liderlik, sosyal girişimcilik, yaratıcılık, inovasyon ve etik konularında çalışmalar yapacağız.

-Girişim fikirlerinin temellerini atıp, projeler geliştireceğiz.

-Tüm bunları aktif katılarak, fikirlerimizi ifade ederek, akranlarımızla etkileşim halinde grup çalışmalarıyla, etkinliklerle, oyunlarla birlikte yapacağız.

-Atölyelerden arta kalan zamanlarımızda bulunduğumuz bölgenin doğasının ve denizinin keyfini çıkaracağız.

Eğitimciler: Kayhan Karlı, Göknur Karlı, Barış Sarısoy, Gizem Gül Taşcı

Kamp Tarihi: 07-11 Temmuz 2019

Yeri: Afacan Gençlik Evi Yenişakran/İZMİR

Kontenjan: 25

Eğitim Ücreti

ERKEN KAYIT ÖDEME DÖNEMLERİ
  • - 2018 Aralık sonuna kadar 1375 TL+KDV
    - 1 Ocak - 28 Şubat 1475 TL+KDV
    - 1 Mart-30 Nisan 1575 TL+KDV
    - 1 Mayıs itibariyle 1675 TL+KDV

Hesap bilgileri

GÖKBERK EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Hesap No: 705-6298257

IBAN: TR41 0006 2000 7050 0006 2982 57

Şube: Eminönü

*Eğitim ücreti ödendikten sonra kesin kayıt işlemi gerçekleştirilir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Ziyaretçi Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Yenilikçi Öğrenme Merkezi (“YÖM”) olarak, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekte, kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktayız. YÖM olarak, Kanun kapsamında işlemiş olduğumuz kişisel veriler bakımından sizlere, bir başka ifadeyle kişisel verileri işlenen ilgili kişilere karşı “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktayız. Bu doğrultuda işbu aydınlatma metni ile siz ziyaretçilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, YÖM veya YÖM adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları
Kişisel verileriniz, YÖM veya YÖM adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; okulumuz içerisine hangi ziyaretçilerin geldiği ve nihayet okulumuzun güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir. YÖM olarak, veri sorumlusu sıfatı ile; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir. Belirtmek gerekir ki; YÖM, kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması
YÖM tarafından işlenen bu kişisel verileriniz; Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki hukuka uygunluk sebepleri dahilinde ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla tutulmakta olup kanunen yetkili kişi ve kamu kurumların talebi olmadıkça üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

4. İşlenen Kişisel Verileriniz
YÖM, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri/özel nitelikli kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. YÖM olarak, ziyaretçilerimize ilişkin aşağıdaki kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileri işlemekteyiz:

• Kimlik : İsim, soy isim, T.C. Kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, pasaport numarası, vatandaşlık numarası, yabancı kimlik numarası, kayıtlı olunan meslek odası numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası nüfus cüzdanı sıra numarası, nüfus cüzdanı aile seri numarası, nüfus cüzdanı cilt numarası, nüfusa kayıtlı olunan yer, anne adı, baba adı, medeni hal, uyruk, imza
• Görsel ve işitsel kayıtlar : fotoğraf, kamera kaydı
• Sağlık : Kan grubu
• Özel nitelikli kişisel veriler : Din

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak sizler,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde her zaman YÖM yönetimi ile iletişime geçebilirsiniz. YÖM’e ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda YÖM, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir. Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unvan : Gökberk Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Mersis No : 0399040127400010
Telefon Numarası : (216) 360 2 360
Posta Adresi : Göztepe, Dr. Rıfatpaşa Sk. No:19, 34730 Kadıköy/İstanbul